Rib Velvet Scrunchie

velvet scrunchie, holiday scrunchie, holiday accessory